മഴ!

മഴയ്ക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊഴിഞ്ഞ് പോയ വസന്തത്തിന്റെ കഥകളായിരുന്നു

ഈറനണിഞ്ഞ മേഘങ്ങളുടെ നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ പെയ്തിറങ്ങി അവൾ അവ്യക്തമായി അവയെല്ലാം വരച്ചിട്ടു……..

ഉതിർന്നു വീണ പൂവുകളിൽ അവൾ കവിതകളെഴുതി………

കാൽ ചിലമ്പുകളിൽ ഓർമ്മളൊളുപ്പിച്ച് കൈവിരലുകളിൽ സ്വപ്നങ്ങളൊതൊക്കി ചിറകുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പറക്കാതിരുന്ന,വൾ…

അല്ല, പറയുവാന്നുണ്ടേറിനിയും പറയാതെ പറഞ്ഞു വച്ച കഥകൾ…. ചിറകിനടിയിൽ ഇന്ദ്രജാലമൊരുക്കി മറവിയിൽ മാഞ്ഞു പോയവയെ തൊട്ടുണർത്തിയത് അവളായിരുന്നു… വരണ്ട് പോയ വയ്ക്ക് ജീവനേകിയതും;പുതു നിറം ചാർത്തിയതും അവളായിരുന്നു

മഴയായിരുന്നിട്ടും കാനലായെരിഞ്ഞ് സൂര്യനെ ജയിച്ചവളാണവൾ …..

അവൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോയവ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അവളിലൂടെ ‘പെയ്തിറങ്ങിയ ‘ വസന്തത്തിന്റെ കഥകളുമുണ്ടായിരുന്നു….

© അശ്വിനി കൊട്ടയോടൻ

 

 


 

2 thoughts on “മഴ!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s