വരികൾക്കിടയിൽ….

ചില്ലകൾക്ക് പകരം ,
ഓർമ്മകൾ വേരുകളാവുന്നിടം
ശാന്തതയുടെ പുലരികളിലും
വന്യമായ അന്ധകാരം പടരുന്നിടം
അലൗകിക സംഗീതത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനികൾ ഏകാന്തതയിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നിടം
ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ
അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ്
ഉയിർക്കുന്ന നാദമായിരുന്നു
ചിന്തകൾക്ക് പലപ്പോഴും…
സിറിയൻ ബാല്ല്യങ്ങളുടെ
നോവുണ്ടായിരുന്നതിൽ
ശിഥിലമാക്കപ്പെട്ട പെൺ ജന്മങ്ങളുടെ നോമ്പരമുണ്ടായിരുന്നതിൽ
പട്ടിണി കാർന്നെടുത്ത ജനഥയുടെ തേങ്ങലുണ്ടായിരുന്നതിൽ
കാപട്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പോരുന്ന
അഗ്നിയുണ്ടായിരുന്നതിൽ..
വസന്തത്തിന്റെ നിറങ്ങളല്ല;
ശൈത്യത്തിന്റെ കാഠിന്യവും
ശിശിരത്തിലെ പൂക്കളുടെസുഗന്ധവുമായിരുന്നെന്റെ ചിന്തകൾക്ക്
എങ്കിലും,
കവിതയായി പെയ്തിറങ്ങിയതും
നിനവായ് പെയ്തൊഴിഞ്ഞതും,
ചിന്തകളായിരുന്നു
അജ്ഞതയുടെ പുതിയ തീരങ്ങളിൽ
അനുഭവങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയിൽ
അവ വീണ്ടും പൂക്കുന്നു
കവിത്വത്തിന് ലഹരിയായി വീണ്ടും പെയ്തിറങ്ങുന്നു…

അശ്വിനി ശ്രീജിത്ത്

2 thoughts on “വരികൾക്കിടയിൽ….”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s