🍂

അവൾ

ഒളിഞ്ഞ് നോട്ടങ്ങളിൽ

കൂർത്ത ചിരികളിൽ

വഴുവഴുപ്പ് വരിഞ്ഞ് മുറുകുമ്പോൾ

ഹാഷ് ടാഗുകളിൽ ചീഞ്ഞളിയുന്നവ

“ദൈവം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ”

അങ്ങകലെയൊരു താഴ്വരയിലൊരു വയലറ്റ് പൂവ് …

ചവർപ്പ്

കൽപിച്ച് നൽകപ്പെട്ട അശുദ്ധികൾ

പരിധികളുടെ മുനയമ്പുകൾ

നെഞ്ചിൽ പ്രതിഷേധ ചവർപ്പ്.

“മനുസ്മൃതിയുടെ കാലമെന്നോ കഴിഞ്ഞ് പോയില്ലേ ?”

” ഫെമിനിച്ചി – അടക്കമില്ലാത്തവൾ ”

Aswini Sreejith

2 thoughts on “🍂”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s